Rugpjūčio 27 d. Švietimo centras organizavo Klaipėdos rajono Mokyklų metodinės tarybos sesiją-edukacinę išvyką „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir ugdymo proceso pažangos sąsajos: metodinės tarybos vaidmuo“. Sesija vyko keliais etapais netradicinėse aplinkose, aplankant Plungės rajono žymiausius objektus: N. K. Oginskio dvarą, energetinius labirintus bei Žemaitės memorialinį muziejų Bukantėje. Pagrindinis sesijos tikslas – išanalizuoti metodinės tarybos vaidmenį pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos srityse.

Sesijos metu buvo aptarta ankstesnių metų veikla, 2015–2016 m. m. nacionaliniai bei rajono švietimo prioritetai ir gairės, analizuojamos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir ugdymo turinio aktualijų sąsajos. Buvo atliktos užduotys ir išgrynintos metodinės veiklos sėkmės, galimybės, grėsmės ir  tobulintinos pusės. Vyko diskusija, kokiais principais turi vadovautis mokytojas, renkantis kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos formas, kurios leistų patobulinti ugdymo(si) procesą bei siekti mokinių individualios pažangos. Lankantis istoriniuose objektuose gimė įvairūs istorinio paveldo integravimo pamokose sumanymai.

Tikimasi, jog sesijos metu išgryninti ir išdiskutuoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos aspektai taps kriterijais planuojant efektyvų ir kryptingą tobulėjimą šiais mokslo metais.

Klaipėdos rajono Mokyklų metodinė taryba aptarė ir patvirtino 2015–2016 m. m. metodinės ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus:
1.Mokymo ir mokymosi gerinimas:
1.1.individualios mokinių pažangos vertinimo tobulinimas;
1.2.ugdymo turinio integravimas ir tarpdalykinės sąsajos;
1.3.IKT naudojimas;
1.4.gabių mokinių ugdymas;
1.5.mokymosi pagalbos teikimas.
2.Pilietinis, socialinis ir emocinis mokinių ugdymas.
3.Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir ugdymo proceso ryšio užtikrinimas.

Vaizdo reportažas >>>