2017 vasario 23 d. Gargždų lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ vyko metodinis renginys ,,Kalbos ugdymas judrioje veikloje“. Jame dalyvavo rajono ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedai, specialieji pedagogai.

Judriosios veiklos metu sudaromos palankios sąlygos visapusiškam vaiko ugdymuisi. Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ yra  Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narys ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys, todėl sveikatos ugdymo programa integruojama į ugdymo turinį,  ypatingas  dėmesys skiriamas judriai ugdytinių veiklai. Nuo 2012 m. įstaigos bendruomenė dalyvauja tarptautiniame projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“. Pedagogai, logopedė ieško įvairių būdų efektyviai ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus judriojoje veikloje, skatina jų kūno, minčių laisvumą, emocionalumą.  Renginio metu įstaigos pedagogai, logopedė dalijosi sukaupta patirtimi. Buvo parodytos atviros veiklos: inscenizacija  „Vaikų pasaka“,  ikimokyklinio ugdymo grupės „Smalsučiai“ ugdytiniai,  auklėtoja metodininkė Vida Ščelienė, vyr. auklėtoja Ziena Kučinskienė, logopedė metodininkė Diana Jarutienė, meninio ugdymo mokytoja Valerija Gedvilaitė, „Judam krutam mes kartu“, ikimokyklinio ugdymo grupės „Varliukai“ ugdytiniai, auklėtoja Edita Valančiūtė, ,,Visi šoka“, priešmokyklinio ugdymo grupės ,, Kiškučiai“ ugdytiniai, logopedė metodininkė Diana Jarutienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Eugenija Stulgienė. Skaityti pranešimai: „Pirmieji žingsneliai link gražios kalbos ankstyvojo amžiaus „Meškučių“ grupėje“, „Kalbiniai žaidimai aktyviam poilsiui“, auklėtoja metodininkė Birutė Butvydienė, „Kalbos  ugdymas judrioje veikloje“, logopedė metodininkė Diana Jarutienė.  Parengti stendiniai pranešimai: „Tarptautinė pagalvių mūšio diena" , priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Lina Kleivienė, „Kalbos ugdymas per judrią muzikinę veiklą", priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Janina Ložienė, „Tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą" įgyvendinimas 2016/2017 m. m." logopedė metodininkė Diana Jarutienė, „Daug judėsi - būsi sveikas", visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Kaunienė. Renginio dalyviai buvo pakviesti kartu su vaikais pajudėti,  pašokti.

Renginio metu buvo akcentuojama, jog ypatingą reikšmę turi emociškai saugi, abipusiu ugdytojo ir ugdytinio pasitikėjimu grindžiama aplinka, kuri skatina vaiko saviraišką, žadina vaiko norą judėti,  aktyviai, laisvai, kūrybiškai veikti.

VAIZDO ALBUMAS

 

Diana Jarutienė
Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio pirmininkė, Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ logopedė metodininkė

Daiva Garbenčiūtė- Juškienė
Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui