Lapkričio 20–26 d. Lietuvoje vyksta 18 –oji suaugusiųjų švietimo savaitė „Mokymosi galia ir žavesys“. Klaipėdos rajone ši savaitė – trečioji. Ji atėjo į rajoną kartu su Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) įsteigimu.

Šį kartą savaitė mūsų rajone prasidėjo forumu „Suaugusiųjų švietimas Klaipėdos rajone: problemos ir galimybės“, į kurį neformaliojo suaugusiųjų švietimą vykdančius partnerius sukvietė Klaipėdos rajono švietimo centras. Į forumą susirinko neformalųjį suaugusiųjų švietimą įgyvendinančių partnerių atstovai iš Gargždų viešosios J. Lankučio bibliotekos, Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro,  Gargždų krašto muziejaus, Gargždų VVG, Klaipėdos rajono amatų centro, Klaipėdos teritorinės darbo biržos Gargždų skyriaus,  Gargždų socialinių paslaugų centro, VVG „Pajūrio kraštas“, VšĮ Dovilų socialinių inovacijų centro, kaimo bendruomenės  ir TAU.

Forume dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Biruta Alčauskienė, Voldimara Jasmontaitė ir Aušra Norvilienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė.

Forumo pradžioje po dalyvių susipažinimo Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė pristatė  ES ir LR programinius dokumentus, kuriuose  pabrėžiama mokymosi visą gyvenimą reikšmė visuomenės intelektiniam potencialui stiprinti, aktyviam pilietiškumui, asmeniniam tobulėjimui ir savirealizacijai plėtoti bei socialinei atskirčiai mažinti. Pasidžiaugta, kad rajono savivaldybė remia TAU veiklas ir skiria finansavimą bendruomenių projektams. Po  trumpos mokymosi visą gyvenimą situacijos  Lietuvoje apžvalgos ir 2015 m. tarptautinio PIAAC skaitymo gebėjimo,  matematinio raštingumo ir problemų sprendimų pasitelkiant dokumentus tyrimo pristatymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo partneriai pateikė informaciją,  ko besimokantys suaugusieji gali tikėtis 2018 m.

Regina Buivydienė, Klaipėdos teritorinės darbo biržos Gargždų skyriaus vedėjos pavaduotoja, suteikė išsamią informaciją apie bedarbių profesinio mokymo organizavimą, paramos mokymuisi priemones, profesinio mokymo teikėjų pateiktas formaliojo ir neformaliojo  suaugusiųjų švietimo programas, veiklas nepasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams. Pasak pranešėjos, pagal įgyvendinamus projektus Klaipėdos TDB Gargždų skyriuje į profesinį mokymą nukreipti  216 asmenų. Toliau forume kalbėję Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė,  J. Lankučio bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė, Visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė ir Gargždų VVG valdybos pirmininkė Vilma Tirevičienė išreiškė viltį, kad parengti projektai laukia ES struktūrinių fondų finansavimo. Tai tiek rajono gyventojams, tiek mokyklų mokiniams, pedagogams, vadovams ir mokinių tėvams suteiktų ir naujų kompetencijų, ir įgūdžių, įtrauktų į naujas ir įdomias veiklas, mažintų socialinę atskirtį, padėtų plėtoti savanorystę ir suartintų rajono bendruomenes. Šarūnė Petruškevičienė pasidžiaugė jau gavusiu finansavimą ir įgyvendinamu  projektu „Kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone“. Galbūt pasinaudojimas projekto  teikiamomis paslaugomis kai kurių žmonių gyvenimus gerąja prasme apvers aukštyn kojomis – teikiamos nemokamos psichologo konsultacijos rajono gyventojams gali padėti atrasti gyvenimo džiaugsmą ir iš naujo jį subalansuoti.

Antroje forumo dalyje buvo aptartas Klaipėdos rajono savivaldybės mokymosi visą gyvenimą plėtros 2018 – 2020 metų veiksmų planas.  Forumo dalyviai buvo vieningos nuomonės, kad savivaldybėje trūksta informacijos apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinio mokymosi pasiūlą. Pasisakiusieji akcentavo, kad reikalinga bendra neformaliojo suaugusiųjų švietimo platforma ir informacinė sistema. Be to, pasigendama viešinimo apie švietimo ir tęstinio mokymosi renginius ir sėkmės istorijas. Forumo darbo grupėse konstatuota, kad tarp suaugusiųjų švietėjų trūksta bendravimo, reikalingos gerosios sklaidos konferencijos. Be to, nėra suaugusiųjų švietimo būklės ir poreikio tyrimo  Klaipėdos rajone, nėra sistemingos  neformaliajame suaugusiųjų švietime  dalyvaujančių asmenų apskaitos, pastebima suaugusiųjų mokymosi motyvacijos stoka.

Po išsakytų problemų neformaliojo suaugusiųjų švietėjai išsiskyrė su pasiryžimu daugiau bendrauti ir padėti rajono gyventojams pajusti mokymosi galią ir žavesį.

Švietimo centro informacija