Rajono pedagogų bendruomenei praėjusį trečiadienį Švietimo centre pristatyti du projektai, finansuojami ES struktūrinių fondų ir Klaipėdos rajono savivaldybės lėšomis. Įgyvendinant projektus bus siekiama, kad kiekvienoje projekte dalyvaujančioje  mokykloje 4 klasių mokinių lietuvių kalbos ir 8 klasių mokinių matematikos pasiekimai pagerėtų. Projekte dirbantiems ir inovacijas diegiantiems mokytojams bus mokamas darbo užmokestis.
Projektus rengė Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė ir Švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė.

Atsilieka nuo vidurkio
Projekto „Atvirkščia pamoka – kiekvieno  mokinio pažangai“ įgyvendinimui skirta 89 425,58 Eur. 98 proc. – ES lėšos ir tik 2 proc. – iš Savivaldybės biudžeto. Švietimo centro direktorė R. Sirutienė pristatė, jog projekte dalyvaus ir ugdymo kokybę tobulins 4 rajono mokyklų – Priekulės I. Simonaitytės ir Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijų, Dovilų ir Plikių I. Labutytės pagrindinių mokyklų – visi pradinių klasių mokytojai. Atlikus 4 klasės Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatų analizę, nustatyta, kad šiose mokyklose silpniausia rašymo gebėjimo dalis yra raštingumas, pasiekimai atsilieka nuo šalies mokinių raštingumo vidurkio.
„Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla projekte dalyvauja kaip konsultuojanti mokykla, nes šios mokyklos 4 klasės mokiniai pasižymi žymiai aukštesniais (73,5 proc.) negu šalies vidurkis (63 proc.) rašymo pasiekimais. Beveik pusė visų 4 klasės mokinių rašymo gebėjimai NMPP metu įvertinti aukštesniuoju lygiu. Tai yra besitobulinančių mokyklų siekiamybė“, – „Kranto“ ketvirtokų rezultatais pasidžiaugė R. Sirutienė.

Pažangos stebėjimui – programa
Švietimo centro direktorė akcentavo, jog rašymo gebėjimų mokymas projekto mokyklų pradinėse klasėse yra nukreiptas į vidutinį lygį, neskatinant mokinių siekti didesnės pažangos. Dažnai dėl laiko stokos per pamoką netikrinama, kaip mokiniui pavyko atlikti namų darbus, su kokiais sunkumais jis susidūrė.
Įgyvendinant projektą bus siekiama, kad per du projekto įgyvendinimo metus kiekvienoje projekto mokykloje 4 klasės mokinių dalis, kurie pasiekia aukštesnįjį rašymo gebėjimų lygį, padidėtų ne mažiau 20 proc., o mokinių raštingumas viršytų šalies vidurkį.
Direktorė supažindino, jog visose besitobulinančiose projekto mokyklose lietuvių kalbos pamokose bus įdiegta inovatyvi, nuosekli ir sisteminga individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistema. Pažanga bus labai tiksliai fiksuojama ir stebima projekto metu sukurtoje individualios mokinių pažangos stebėjimo kompiuterinėje programoje ir ją stebėti galės ir tėvai, ir mokytojai, ir mokiniai, ir mokyklų vadovai.

Dalyvaus ir tėvai
Projekto „Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti  mokiniai“ (114 806,83 Eur) mokyklos–partnerės: Gargždų ,,Minijos“ progimnazija, Endriejavo, Lapių, Kretingalės, Dituvos pagrindinės mokyklos. NMPP matematikos rezultatų pasiskirstymas pagal lygius (nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis) šiose mokyklose blogesnis palyginti su bendrais rajono ir šalies mokyklų rezultatais.
„Įgyvendinant projektą bus siekiama, kad per du projekto įgyvendinimo metus 8 klasės mokinių matematikos pasiekimai padidėtų ne mažiau 15 proc. Projekte dalyvaus ne tik mokyklų matematikos mokytojai, 5–8 klasių vadovai bei mokiniai, bet ir  mokyklų direktoriai ir pavaduotojai ugdymui, 5–8 klasių mokinių tėvai, klasių tėvų komitetų ir mokinių  tarybų atstovai, – projektą pristatė Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja N. Gotlibienė. – Šis projektas išskirtinis tuo, kad tėvai padės kurti ir įdiegti veikiančią mokinių, mokytojų  ir tėvų įsitraukimo bei motyvacijos stiprinimo sistemą. “

Dalinsis patirtimi
Pasak N. Gotlibienės, projekte bus gilinamasi į tai, kaip dirbti su auklėtiniais, organizuoti klasės valandėles, burti mokinių ir tėvų komandas, stiprinti tarpusavio ryšį, diegti mokymosi kaip vertybės kultūrą, motyvuoti mokytojus ir juos vertinti.
Dalyviai įgytas žinias mokymuose ,,čia ir dabar“ principu taikys praktikoje. Bus kuriami matematiniai trumpalaikiai projektai, dalijamasi patirtimi tarp projekto mokyklų mokytojų, ieškoma naujų ugdymo nuostatų ir būdų, organizuojami mokyklose bendri renginiai su tėvų komitetų, mokinių tarybų atstovais, ugdoma refleksijos kultūra.
Bus sukurta ir įgyvendinta klasės vadovų ir matematikos mokytojų veiklos vertinimo sistema pagal organizacinės psichologijos ir vadybos standartus. Taip pat bus sukurta minėtos sistemos interaktyvi  IT platforma. Ja galės naudotis ir kitų rajonų mokyklų vadovai bei mokytojai.

Vida VALAITYTĖ-IVAKHNENKO