2018 m. balandžio 9 dieną, „Diemedžio“ ugdymo centre vyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Vaiko sėkmė: kokybiškas ugdymas, pagalbos galimybės, pozityvus požiūris“, kurioje dalyvavo ir mūsų rajono logopedai bei specialieji pedagogai. Konferencijos tikslas – skatinti šalies pagalbos mokiniui specialistus , pedagogus,  įstaigų vadovus dalintis gerąja darbo patirtimi orientuojantis į mokinių, turinčių specialiųjų poreikių,  kokybiško ugdymo užtikrinimą, pagalbos galimybes ir asmenybės augimo sklaidą.

Konferencijoje savo įstaigas, jų darbo metodus, būdus, formas ir patirtį pristatė  ir svečiai iš Turkijos Sümeyye Öztürk ir Tuğba Celik. Konferencijoje savo gerąja darbo patirtimi dalijosi  Agluonėnų l/d „Nykštukas“ logopedė Rita Stirbienė, kuri skaitė pranešimą ,,Vaiko įgalinimas aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir mokymo(si) procese“ ir Gargždų l/d „Gintarėlis“ logopedė Diana Jarutienė, kuri pristatė pranešimą „Dailės raiškos priemonių panaudojimas ugdant vaikų kalbinius gebėjimus“. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su ugdymo centro edukacinėmis erdvėmis, mokinių gyvenimo ir ugdymo sąlygomis, terapiniuose kabinetuose esančiomis specialiosiomis priemonėmis ir jų naudojimo galimybėmis. Konferencijos metu buvo akcentuota, jog  veiksmingiausias vaikų turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ugdymas yra integracija, taikant kompleksinę švietimo pagalbos specialistų pagalbą. Ugdant mokinius svarbu daugiau dėmesio skirti ne tik akademiniams pasiekimams, bet ir mokinio asmenybės tobulėjimui, augimui, vaiko sėkmei.

Diana Jarutienė, Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio pirmininkė, Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ logopedė metodininkė