Pasak įžymios amerikiečių istorikės M. Beard, keliavimas tai ne vien vaizdų matymas – tai gilus ir ilgalaikis pokytis pasaulėžiūros reformoje.

Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų vadovai turi ilgametę tradiciją pasibaigus mokslo metams vykti į kitas šalis ir susipažinti su jų švietimo ypatumais. Šio birželio 24-29 dienomis Klaipėdos rajono švietimo centro organizuotos kelionės maršrutas vedė į 2 didžiausias Vokietijos Bavarijos ir Badeno-Viurtembergo žemes. Žemės yra Vokietijos sudėtinės (dalinės) valstybės, kurios turi dalinį suverenitetą ir atstovus nacionaliniame parlamente. Dabartinis Vokietijos suskirstymas į žemes susiformavimo tik 1990 m. (kai apsijungė Rytų ir Vakarų Vokietija). Iki tol suskirstymas į žemes buvo tik Vakarų Vokietijoje.

Kelionės metu termometro stulpelis įkyriai laikėsi virš 30°C, bet tai nebuvo kliūtis įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programą (akreditacijos Nr. 211000655) ,,Inovatyvus STEAM ugdymas Vokietijos mokyklose mokinių pasiekimams gerinti“. Programos tikslas – tobulinti STEAM (trumpinys Sciences, Technologies, Engineering, Arts and Mathematics) dalykų mokymo kompetencijas perimant Vokietijos mokyklų STEAM dalykų mokymo gerąją patirtį. Remiantis ES 27 šalių progreso inovacijų srityje duomenimis, Vokietija – viena iš inovacijų lyderių, tuo tarpu Lietuva balansuoja tarp menkų – vidutinių novatorių. Pagal tarptautinius PISA rodiklius, Lietuvos moksleivių pasiekimai STEAM srityje yra žemiau nei pasaulio šalių vidurkis. Tyrimai, atlikti Lietuvos mokyklose, rodo, jog STEAM dalykus moksleiviai vertina kaip nuobodžius, sausus ir atitolusius nuo praktikos, trūksta praktiškumo bei supratimo, kaip šios žinios gali būti pritaikomos kasdieniame gyvenime.

Vokietijos darželiuose ir mokyklose, kuriuose lankėsi Klaipėdos rajono mokyklų vadovai, mokymo orientacija į STEAM praktinį ugdymą ir aktyvius mokymo(si) principus, akivaizdi. Gamtamokslinis ugdymas Kisslegg‘o bendruomenės vaikams Miško darželyje prasideda nuo 3 ir tęsiasi iki 6 metų. Vaikas ugdomas natūralioje aplinkoje, jos harmonijoje ir įvairovėje. Čia jis ieško ir pats randa sprendimus, įgyja svarbiausių gyvenimo įgūdžių, suvokia sveikatos saugojimo svarbą. Nors Kisslegg‘e yra ir tradicinis darželis, Miško darželyje vaikučių netrūksta – tėvai žino, kad čia vaikas užsigrūdins ir augs sveikas. Miško darželiai populiarūs Bavarijos žemėje. Jo auklėtojos turi specialų gamtamokslį pasirengimą ir sugeba sudominti vaikus taip, kad jų pasirinkimas yra ne kompiuteriniai žaidimai, bet gamta. Klaipėdos rajono lopšelių-darželių vadovės suabejojo, ar Miško darželį būtų įmanoma steigti Lietuvoje dėl pernelyg griežtų higienos normų. Bet pasvajoti apie jungtinį Miško darželį bent jau Gargždų parko platybėse ar Minijos slėnyje visiems miesto vaikučiams galima.

4 klasių pradinė mokykla apima 6-10 metų mokinių amžiaus tarpsnį. Kai vaikai baigia pradinę mokyklą, tėvai sprendžia, kur vaikas tęs mokslą. Jis gali rinktis pagrindinę (realinę) mokyklą arba gimnaziją – iki 12 klasės, kuri orientuota į ateities studijas universitete, arba realinę praktinę mokyklą, kuri orientuota į profesinį mokinių rengimą. 5-6 klasėse mokytojai stebi vaikų gabumus, nes nuo 7 klasės prasideda profiliavimas. 7 klasės pabaigoje vykdoma kompetencijų analizė leidžia numatyti pagalbos mokiniui intensyvumą – suteikiama mokytojams pakankamai valandų individualiai mokinio mokymosi pagalbai. Todėl praktinės realinės mokyklos mokinio krepšelis didesnis už realinės. Pagrindiniai mokyklų principai – reikalauti ir skatinti. Kisslegg‘o realinės praktinės mokyklos šūkis: mokytis kartu su kitais, vieniems iš kitų, vieniems dėl kitų. Sąlyginai mažos klasės realinėje praktinėje mokykloje (16-25 mokiniai) leidžia vesti diferencijuotą pamoką. Mokykloje yra 1 pedagogo asistentė, kuri yra ten, kur tuo metu reikalinga, t. y. pagal poreikį. Pradiniame ugdyme pagrindinis dėmesys skiriamas kiekvieno vaiko skatinimui – pozityviam ugdymui, skaitymo skatinimui. Šalia pagrindinių dalykų yra papildomi pasiūlymai, kurie padeda atpažinti vaikų pomėgius ir vystyti jų talentus. Bendradarbiaujama su sodininkystės ir technikos įmonėmis, vaikai groja instrumentiniame ansamblyje-orkestre, dainuoja bendrame chore kartu su jaunimo muzikos mokyklos dainininkais. Namų darbų ruošos priežiūra finansuojama pagal Badeno -Viurtembergo žemės pagalbos jaunimui programą: nuo antradienio iki penktadienio 14-16 val. pageidaujantys mokiniai turi galimybę atlikti namų darbus padedant mokytojui. Kisslegg‘o realinė mokykla siūlo 30-čiai aukštesniuoju lygiu pradinio ugdymo pakopą baigusių mokinių išskirtinę galimybę – dvikalbę klasę. 7-10 klasėse vieno iš dalykų (minėtoje mokykloje – geografijos) mokomasi anglų kalba. Paprastai ši klasė labai geidžiama tėvų, tačiau, kas joje mokysis, įvertinusi mokinių mokymosi pasiekimus žemesnėse klasėse, sprendžia mokyklos vadovybė. Be minėtos dalykinės anglų kalbos mokymosi galimybės realinėje mokykloje nuo 6 klasės galima mokytis ir pasirenkamųjų prancūzų ir italų kalbų bei pasirinkti matematikos gabiesiems kursą.

Kai Kisslegg‘o mokyklose lankėsi Klaipėdos rajono mokyklų vadovai, jose virte virė gyvenimas. Atostogos prasidės tik liepos 27 d. Nors lauke karšta – mokykloje vėsu. Čia nėra kondicionierių. Saulės kaitrą atspindi specialios žaliuzės, koridoriuose iš vidaus įrengtos medinės langinės. Nors mokslo metai Vokietijos mokiniams ilgesni, tačiau jie dažniau turi atostogas: po 5-6 darbo savaičių įprasta turėti 1 savaitę atostogų, o Kalėdinės atostogos tęsiasi 2 savaites. Atostogų laikas mokiniams kiekvienoje iš Vokietijos žemių nebūtinai turi būti vienu metu. Ir mokslo metai prasideda skirtingu laiku, bet dažniausiai nuo rugsėjo vidurio.

Visose ugdymo įstaigose Klaipėdos rajono vadovai buvo sutikti su išskirtiniu dėmesiu ir šiluma. Susitikimų metu vertėjavo Švietimo centro metodininkė Nomeda Skliuderienė. Kisslegg‘o realinės mokyklos prieigose rajono vadovus pasitiko ne tik trys šios mokyklos direktoriai – buvęs, esamas, kuris nuo liepos 26 d. baigs savo vadybinę karjerą, ir būsimas, neseniai laimėjęs konkursą direktoriaus pareigoms, bet ir Kisslegg‘o meras Dieter‘is Krattenmacher‘is. Po šiltų sveikinimo žodžių ir neslepiamos simpatijos Lietuvai ir jos žmonėms, Meras pasidžiaugė mokyklų pasiekimais ir direktorių darbu. 35 proc. mokyklai skiriamo biudžeto leidžiama direktoriui naudoti savo nuožiūra nederinant su savivaldybe. Lėšų kaupti negalima – visos skirtos lėšos turi būti išleistos ūkinėms išlaidoms ir inventoriui. Realinės mokyklos vadovai džiaugėsi nuolatiniu Mero ir bendruomenės dėmesiu ir parama.

Klaipėdos rajono vadovams buvo įdomu sužinoti mokyklų vadovų konkurso ypatumus, nes pastaruoju metu Lietuvos švietime tai probleminis reiškinys – didžioji dalis pretendentų į vadovus Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros specialistų komisijos vertinimu nesurenka reikiamo balų skaičiaus, kad galėtų tapti mokyklų vadovais. Vokietijos Badeno-Viurtembergo žemės mokyklų vadovus renka ne nacionalinė, bet regiono Švietimo departamento sudaryta komisija. Konkursas labiau susijęs su praktinės veiklos vertinimu ir susideda iš 4 etapų. 1 etape pretendentas į vadovus stebi mokytojo pamoką, kurią vėliau su juo aptaria dalyvaujant komisijos nariams. 2 etape pretendentas per 20 min. turi parengti prezentaciją komisijos paskirta tema. 3 etapas skirtas konfliktinės situacijos sprendimui, o 4 etapą sudaro 1 val. pokalbio apie švietimo aktualijas, mokyklos veiklos strategiją. Po to pretendentas prisistato mokyklos bendruomenės (4 mokytojai, 4 tėvai, 4 mokiniai) ir vietos Švietimo departamento atstovams. Departamento atstovai išreiškia savo nuomonę apie pretendentus, o Badeno -Viurtembergo žemės vyriausybės prezidiumas sprendžia, kas užims direktoriaus postą. Konkurse svarbu turėti rekomendacijas, bet konkurse dalyvauti galima ir be jų. Būsimasis realinės mokyklos direktorius Martin‘as Weishaupt‘as 20 metų dirbo šioje mokykloje vokiečių kalbos ir literatūros bei kūno kultūros mokytoju, po to 3 metus direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Mokykla užsiaugino savo vadovą – dabartinis jos direktorius Franz Biggel-Blaschko užtikrins sklandų vadovo veiklos perimamumą.

Direktoriaus mokyklos vadovavimui skirtos valandos priklauso nuo klasių skaičiaus – kiekvienai klasei priklauso po 1,2 val. Kisslegg‘o realinėje mokykloje 18 klasių, todėl direktorius turi 22 val. vadybai. Likusį vadovo darbo krūvį sudaro pamokos. Mokytojo etatą sudaro 27 val. , bet mokytojai patys nusprendžia, kokio krūvio nori. Nemaža jų dalis turi mažiau nei 27 val. ir gali daugiau laiko skirti šeimai ar savo pomėgiams. Nepadoru užduoti klausimą apie atlyginimą, bet faktas, kad iš 36 mokytojų kolektyvo 18 mokytojų – vyrai, ir mokyklos direktoriaus kelis kartus savaime paminėta informacija, kad mokytojai uždirba gerai, leidžia daryti išvadą, kad atlyginimu kolegos Vokietijoje yra patenkinti.
Lankytoms Bavarijos ir Badeno-Viurtembergo žemių mokykloms būdingas glaudus bendradarbiavimas su vietos bendruomene – patyriminiam mokymuisi pamokos dalimi tampa dalyvavimas tradicinėse vietos šventėse, ekskursijose – istorinių ir kitų miestelio vietų lankymas, klasių išvykos. Mūsų viešnagės metu matėme atvirą pradinukų pamoką bažnyčioje. Per eismo pamokas nuo 1 klasės bendradarbiaujama su policija – vaikai įgyja važiavimo dviračiu teises praktinio važiavimo aikštėje. Dėmesys sportui ir judėjimui. Funkcionali sporto ir švenčių salė leidžia šalia 2 sporto pamokų pasiūlyti ir 1 plaukimo pamoką. Mokyklos įgyvendina sveikos mitybos programą, o socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui – prevencinę programą „Be kumščių“.

Graži tradicija, kai baigiamųjų pradinių mokyklų klasių mokiniai mokslo metų pabaigoje su savo klasių, muzikos ir šokių mokytojais paruošia ir bendruomenei pristato miuziklą – atsisveikinimo programą.

Viešnagės Kisslegg‘o ugdymo įstaigose pabaigoje prie autobuso privažiavęs Meras įkėlė vandens, vaisvandenių ir vaisių dėžes į autobuso bagažą – kad kelionėje nejaustume troškulio. Badeno-Viurtembergo žemės Mero kadencija – 8 metai. Kisslegg‘o Meras antrai kadencijai tiesioginiuose rinkimuose buvo išrinktas 97,1 proc. balsų. Linkėdamas sėkmės tolimesnėje kelionėje Meras pažadėjo, jei 2020 m. bus išrinktas 3 kadencijai, būtinai atvažiuoti į Klaipėdos rajoną.
Be vizitų į mokyklas, aplankyti ir išskirtiniai Vokietijos žemių Rėgensburgo, Bavarijos sostinės Miuncheno, Tauberio Rotenburgo ir Bambergo kultūrinio ir istorinio paveldo objektai, siekiantys XI a., viduramžių pilys. Ilgam įsimins Boden‘o ežero, kuris skalauja Austrijos, Vokietijos ir Šveicarijos krantus, Mainau saloje grafo L. Bernadotė įkurtas Gėlių rojus, saulėje spindinti snieguota Bavarijos Alpių aukščiausio Cūgšpitcės kalno viršūnė, bavariškojo rokoko stiliaus šedevras – Alpių papėdėje iškilusi Pievų bažnyčia, savitas lankytų Vokietijos žemių kulinarinis paveldas ir raminantis alpinių pievų ganyklose besiganančių karvių varpelių tilindžiavimas.

Ilgoje kelionėje autobusas savaime tapo nauja kamerine edukacine aplinka. Kiekvienas Programos dalyvis išsakė savo nuomonę apie įgytas naujas patirtis. Diskutuota apie STEAM tobulinimo galimybes Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose, kalbėta apie gerąsias savo mokyklų patirtis: „Naudinga buvo pamatyti Vokietijos mokyklų edukacines erdves – žinau, ką pritaikysiu savo mokykloje“, „Manau, kad iš Bavarijos žemės parsivežu ne vieną idėją, kaip saugoti natūralią gamtą, kurti naujas edukacines erdves“, „Lankytos mokyklos inovatyvios ir modernios, kuriose visos erdvės pritaikytos mokinių dalykiniam, ekonominiam ir profesiniam ugdymui. Kanceliarinės priemonės laisvai prieinamos kiekvienam mokiniui meniniams projektiniams darbams atlikti ir jų kūrybiškumui ugdyti“. Klasėse tik išmaniosios lentos, daug priemonių mokinių praktiniams gebėjimams ugdyti, gamtos mokslų kabinetai – mokslinės laboratorijos su tobula įranga, integruoti chemijos, biologijos ir fizikos vadovėliai. Tai nepriklauso nuo mokyklos ar savivaldybės. Tai valstybės lygmens politika. Mūsų šalis pradeda žengti pirmuosius žingsnius STEAM ugdymo kryptimi. Tikėtina, kad Klaipėdos rajono mokykloms bus lengviau pradėti įgyvendinti STEAM ugdymo kryptį, nes „gyvai“ pamatyti STEAM ugdymo rezultatai ir jų sėkmės priemonės. Ir teisus yra Markas Tvenas teigdamas, kad kelionės yra priešnuodžiai prietarams, aklam prisirišimui ir siauram mąstymui.

VAIZDO ALBUMAS