Metodininkas vykdo šias funkcijas:

 • koordinuoja rajono pedagogų metodinę veiklą;
 • organizuoja gerosios patirties skaidos renginius rajone;
 • kuruoja rajono Mokyklų metodinės tarybos veiklą;
 • aiškina valstybinę ir regioninę švietimo politiką, formuoja rajono poreikius atliepiančios metodinės veiklos tikslus, inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių rajono metodinės veiklos planų, programų, projektų rengimą;
 • inicijuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą, vykdo lektorių paiešką, derina programų realizavimo galimybes, sudaro sutartis;
 • atsako už Centro mėnesio veiklos programos parengimą, suderina ją su Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėju ir informuoja rajono švietimo įstaigas apie programos veiklas;
 • informuoja rajono mokyklas apie šalyje vykdomas kvalifikacijos tobulinimo programas;
 • teikia informaciją rajono švietimo įstaigoms apie švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, norminius dokumentus, naujausią metodinę literatūrą, aktualius straipsnius šalies ir užsienio pedagoginėje spaudoje;
 • administruoja Centro interneto svetainės turinio tvarkymo sistemą ir rengia;
 • įvadinį interneto svetainės puslapį, interneto svetainės dizainą, atspindintį Centro veiklą (logo, visas įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą, įstaigos telefono numeris, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas), interneto svetainės struktūros elementus, informacijos rodyklę, žodinės paieškos sistemą;
 • nuorodas į kitų susijusių įstaigų interneto svetaines, Valdžios elektroninių vartų svetainę, skelbtinas interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“;
 • skelbia Centro metodininkų arba savo parengtą informaciją ir (arba) Savivaldybės įstaigų ir įmonių, norinčių ir galinčių skelbti informaciją Centro interneto svetainėje, kuri parengta pagal Savivaldybės interneto svetainės administravimo taisykles;
 • tvarko kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių dalyvių duomenų bazę;
 • teikia pagalbą mokytojams, norintiems parengti ir platinti mokomąją ir metodinę medžiagą;
 • teikia pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
 • dalyvauja vykdant Centro veiklos įsivertinimą;
 • vykdo kartą per metus savo veiklos įsivertinimą, teikia pasiūlymus;
 • kaupia duomenis apie savo veiklą ir rengia savo profesinės kompetencijos aplanką;
 • inicijuoja ir vykdo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimus;
 • organizuoja ir vykdo Centro prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus ir vadovaujasi viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu bei centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių bei Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.