Apie KRŠC

 

Juridiniai duomenys:
Klaipėdos rajono švietimo centras
Kvietinių g. 30, LT-96112 Gargždai
Įmonės kodas 300520961
A.s. LT357300010095156911
Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos rajono filialas

Mob. 8 648 02446

 

Pirmadienis–Ketvirtadienis
8:00–17:00
Penktadienis
8:00–15:45

Pietų pertrauka
12:00–12:45

 

KLAIPĖDOS R. ŠVIETIMO CENTRO NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINATORĖ:

Liudmila Michinienė

KLAIPĖDOS RAJONO
ŠVIETIMO CENTRO METODININKĖ

Mob. 8 648 02446

liudmila bakanovaite

 

KLAIPĖDOS R. ŠVIETIMO CENTRO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS:

 

Klaipėdos r. TAU TARYBA

Tarybos pirmininkė                     Janina Skulskienė

Renginių organizatorė                 Birutė Palubinskienė

Metraštininkė                             Birutė Jokubauskienė

 

ASMENYBĖS ŪGTIES FAKULTETAS

(Dvasinis tobulėjimas, psichologija, pilietiškumas, kultūra, meninė saviraiška, kraštotyra ir turizmas)

Dekanai Antanas ir Jadvyga Jacikai

 

NAMŲ ŪKIO FAKULTETAS

(Sodininkystė, daržininkystė, amatai, buitis, finansų apskaita, teisinis raštingumas bei valdymas)

Valerija Mukauskienė

 

FIZINIO AKTYVUMO IR SVEIKOS GYVENSENOS FAKULTETAS

Regina Mockutė

 

Dėl kontaktų su TAU tarybos nariais skambinti:

metodininkei Liudmilai Michinienei,  tel. 8 648 02446

TAU tarybos pirmininkei  Janinai Skulskienei,  tel. 8  610 42443

 

Informacija ruošiama

   
 

Ramutė Sirutienė

DIREKTORĖ
Mob.: 8 615 33236


Gyvenimo aprašymas (CV)

Pareigybės aprašymas

 ramute-sirutiene
   

 

Informacija ruošiama...

Informacija ruošiama

Šiuo metu laisvu darbo vietu nera

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Juridiniai duomenys:
Klaipėdos rajono švietimo centras. Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kvietinių g. 30, LT-96112 Gargždai
Įmonės kodas 300520961
A.s. LT357300010095156911
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
Pirmadienis–Ketvirtadienis
8:00–17:00
Pietų pertrauka
12:00–12:45
Penktadienis
8:00–15:45
   

Ramutė Sirutienė

DIREKTORĖ

Mob. 8 615 33236

 ramute-sirutiene
   

Julius Adomkus

METODININKAS

Mob. 8 686 87298 (asmeninis tel. nr)

 julius-adomkus
   

Nomeda Skliuderienė

METODININKĖ  

Mob. 8 615 33534

 nomeda-skliuderiene
   

Liudmila Michinienė

METODININKĖ

Mob. 8 648 02446

liudmila bakanovaite
   

Audronė Mikaločienė

METODININKĖ (KARJEROS SPECIALISTĖ)

Mob. 8 618 59286

 
   

Daiva Šiukštienė

SPECIALISTĖ

Mob. 8 684 37004

 daiva-siukstiene
   

Jonas Srėbalius

VAIRUOTOJAS  

Mob. 8 615 33930

 jonas-srebalius
   

KLAIPĖDOS R. ŠVIETIMO CENTRAS

Pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00

Penktadienį 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

 

KLAIPĖDOS R. ŠVIETIMO CENTRO TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS

Pirmadienį–ketvirtadienį 12.15–20.15

Penktadienį 10.15–18.15

„Prasmingas mokymasis mokymosi prasmei“ (prof. Roberto Carneiro)

Klaipėdos rajono švietimo centras (toliau Centras) įsteigtas 2006 m. sausio 2 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimu  Nr. T11-313. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-313 patvirtinti Centro nuostatai, pagal kuriuos Centras tapo Savivaldybės biudžetine švietimo įstaiga, teikianti pagalbą mokiniui, mokytojui, ugdymo institucijai ir kitų kategorijų darbuotojų grupių veiklai. Centras yra juridinis asmuo, turi savarankišką balansą, antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose bei paramos gavėjo statusą. Centras  už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai, Centro darbą koordinuoja ir priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

Centras akredituotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. V-961 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“. Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 060. Pažymėjimas galioja iki 2019 m. spalio 23 d.

Pagrindinės veiklos rūšys – kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85. 59.; švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85. 60; kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62. 09.

Centro veiklos paskirtis – vadovaujantis švietimo būklės vertinimu, ugdymo įstaigų vidaus įsivertinimo bei išorės vertinimo rodikliais bei atsižvelgus į visuomenės švietimo poreikius, nustatyti ilgalaikius ir trumpalaikius švietimo tikslus bei uždavinius rajone, apibrėžti prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

Pagrindinės centro veiklos: programų ir projektų rengimas, koordinavimas ir administravimas, pedagogų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų metodinės veiklos organizavimas, socialinio ir emocinio ugdymo  rajono ugdymo įstaigose diegimas, Trečiojo amžiaus universiteto steigimas ir  mokymų organizavimas, konsultavimas.

Centre yra 8 etatai. Dirba 3 pedagoginiai darbuotojai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, kurių vienas direktorius.  1 metodininkas – andragogas.

Vertybės, kuriomis vadovaujasi darbuotojai  - paslaugumas, atvirumas, tolerancija, kūrybiškumas, inovatyvumas, lankstumas.

Centras vykdo įvairias mokymo (-si) programas plačiai klausytojų auditorijai: įstaigų vadovams, pedagogams, kultūros ir sporto darbuotojams, raštvedžiams, mokiniams, socialiniams darbuotojams, besimokantiems suaugusiems rajono bendruomenių gyventojams. Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. - Trečiojo amžiaus universiteto studentams. Per pastaruosius metus  Centro  organizuojamuose renginiuose apsilanko daugiau kaip 10 tūkst. klausytojų. Centre sudaromos sąlygos atlikti praktiką Klaipėdos universiteto studentams.

Centras siūlo apie 60 skirtingos tematikos prilygintų akredituotoms kvalifikacijos tobulinimo programų, kurios rengiamos, atsižvelgiant į klientų tobulinimosi poreikius, vidaus įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenis, bei rajono metodinės tarybos veiklos prioritetus.

Centras nuo 2008 metų  dalyvauja regioniniuose, nacionaliniuose, tarptautiniuose, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektuose. Šią veiklą vykdantys darbuotojai tobulina profesines ir socialines kompetencijas, diegia ir skleidžia  projektų metu įgytą gerąją patirtį ir inovacijas, kuria įvairius produktus (mokymo priemonės,  metodikos, metodinė medžiaga, tyrimai, rekomendacijos). Centras palaiko partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos  ir Europos Sąjungos šalių  suaugusiųjų mokymo organizacijomis ir mokyklomis. Ši partnerystė sudaro galimybes dalyvauti projektuose, dalintis darbo patirtimi ir tobulėti.

Mokymai vyksta patraukliose, šiuolaikine mokymo įranga aprūpintose edukacinėse patalpose. Klientai taip pat gali pasinaudoti biblioteka, edukacinės patirties banku. Centro tinklalapyje skelbiama informacija apie renginius ir kitas veiklas.