mmt 2020 2021

2019 10 01 16 41 03 ArticlesRugsėjo 19 d. vyko Klaipėdos rajono švietimo centro, Klaipėdos rajono administracijos Švietimo skyriaus ir Mokyklų metodinės tarybos išvažiuojamoji sesija, kurios tikslas buvo aptarti metodinių būrelių veiklą įvairiais šiai dienai aktualiais aspektais ir numatyti veiklos kryptis. Sesijos pradžioje atlikus SSGG analizę ir išgryninus dalyvaujančiųjų nuomones, nustatytos rajono metodinės veiklos 2018–2019 m. m. stiprybės, silpnosios pusės ir 2019–2020 m. m. grėsmės ir galimybės:

mmt 2019 2020mm prioritetai

2019 10 01 16 34 36Įveikę naujųjų mokslo metų startą, rugsėjo 12 d. Klaipėdos rajono švietimo įstaigų mokytojai ir vadovai rinkosi į jau tradicija tapusią įvadinę metodinę sesiją, kuri vyko Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje. Kiekviena pradžia vis kitokia: kitaip įtraukianti, kitaip intriguojanti, kitaip reali. Bet kiekvienos pradžios tikslas – kaip dirbti, kad mokymas ir mokymasis būtų prasmingas ir kiekvienam neštų sėkmę. Metodinės sesijos įžanga – motyvacinė paskaita „Personalo ir asmeninė motyvacija“. Lektorius – Paulius Kovas, vadybos ir derybų konsultantas, knygos „Gyvenimas audroje“ autorius, Tūkstantmečio odisėjos „Vienas vardas Lietuva“ idėjos bendraautorius ir projekto vykdytojas, jachtos „Ambersail“ kapitonas. Sesijoje dalyvavo visi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vyriausieji specialistai. Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius pasveikino metodinės sesijos dalyvius ir paminėjo, kad darbas švietimo sistemoje savotiškas „gyvenimas audroje“.

1. Mokymo ir mokymosi gerinimas (mokinys–mokytojas–tėvai):
1.1. atskirų mokinių pažangos  stebėjimo ir vertinimo sistemos tobulinimas;
1.2. mokymosi pagalbos teikimas;
1.3. ugdymo turinio integravimas ir tarpdalykinės sąsajos;
1.4. mokymo(si) nuostatų ir būdų veiksmingas taikymas;
1.5. gabių mokinių ugdymas;

2. Prevencinių pilietinio, socialinio ir emocinio mokinių ugdymo programų integravimas į ugdymą;

3. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ryšio su ugdymo procesu užtikrinimas.

Eil. Nr. Dalykas Vardas, pavardė Ugdymo įstaiga Kvalifikacinė kategorija

Telefonas, el. paštas

1. Ikimokyklinis, prieš- mokyklinis ugdymas

RIma Butkuvienė

l– d „Naminukas“ 8 673 35659
2. Specialusis ugdymas Diana Jarutienė l – d „Gintarėlis“ Metodininkė 8 612 46817
3. Pradinis ugdymas Danutė Raudienė „Kranto“ pagr. m-kla Ekspertė 8 673 16386
4. Etika Ilma Agajan
„Vaivorykštės“ gimnazija Ekspertė 8 672 38678

5. Tikyba Neringa Žemgulienė
„Minijos“ progimnazija   8 688 01272
6. Lietuvių kalba Lina Pilkaitienė Krantopagr. m-kla Metodininkė 8 698 24742

7. Anglų kalba Giedra Aliulienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 633 31176  
8. Rusų kalba Vilija Mikšienė „Minijos“ progimnazija Vyr. mokytoja 8 682 14876

9. Istorija Ingrida Jančauskienė
„Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 600 22267

10. Geografija Angelė Pakamorienė „Minijos“ progimnazija Ekspertė 8 614 88774
11. Biologija Raimonda Mankevičienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 610 60956

12. Chemija Asta Vaišnoraitė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 612 84378
13. Fizika Rimantas Raudys Vaivorykštės gimnazija

8 606 04774

14. Matematika Dalia Bendikienė
„Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 672 34487

15. IT Raminta Birgėlienė „Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 699 14091
16. Kūno kultūra Audronė Danienė
Plikių I.Labutytės pagrindinė mokykla
Vyr. mokytoja 8 615 84975

17. Muzika Rasa Linkienė „Kranto“ pagr. m-kla Ekspertė

8 655 77001

18. Dailė ir technologijos
Edita Jurkaitienė
Vieviržėnų J.Šaulio gimanzija Vyr. mokytoja

8 698 82963

19. Bibliotekininkai

Barbora Dotienė

„Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 612 61963

20. Soc. pedagogai Kristina Klenauskienė
Agluonėnų pagr. m-kla  Vyresnioji soc. pedagogė 8 683 82732
21. Etninė kultūra Nomeda Skliuderienė Švietimo centras Metodininkė 8 615 33534
 
22. Psichologija Erika Kuizinienė
Ketvergių pagrindinė mokykla Psichologė 8 608 34434

23. Ugdymas karjerai Barbora Dotienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 612 61963