2014-2019 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ pagal priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 ,,Ikimokyklinioir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ ESFA projektas ,,Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio sėkmei“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0020

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Jaunimo atsakomybės už savo sveikatą skatinimas, mažinant rizikos veiksnių paplitimą tarp jaunimo – socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimas mokyklose“ 2014-2019 m.

Klaipėdos rajono švietimo centras etnokultūrinius projektus įgyvendina nuo 2016 m. Pirmaisiais metais gautas Klaipėdos rajono savivaldybės finansavimas pagal Etninės kultūros plėtros programą vakaronei „Mokymo(si) prasmė ir etnokultūrinės variacijos“. Renginys buvo skirtas rajonų ugdymo įstaigų vadovams, Mokyklų metodinės tarybos nariams, mokytojams lyderiams, Trečiojo amžiaus universiteto tarybos nariams. Renginio tikslas – puoselėti krašto etnografinį savitumą, papročių bei tradicijų autentiškumą, perimamumą, sklaidą, stiprinti etninės kultūros vertybių svarbos suvokimą; įtraukti moksleivius ir pedagogus į tradicinių renginių organizavimą, panaudojant kultūros įstaigų parengtas edukacines programas ir kitas priemones. Pastebėta, kad visi sisteminiai pokyčiai ir projektai mokyklos bendruomenėse pradedami sėkmingai vykdyti tada, kai ugdymo įstaigų vadovai yra nuosekliai susipažinę su veiklos ar projekto tikslais, eiga ir planuojamais rezultatais. Dėl šios priežasties siekiant stiprinti etninės kultūros apraiškas mokyklų bendruomenėse, buvo numatyta organizuoti didelį renginį mokyklų vadovams, kitiems švietimo lyderiams su mintimi – motyvuoti juos plėtoti etninės kultūros veiklą ugdymo įstaigose. Renginio partneris ir vedėjas buvo kapela „Martvežiai“, vadovaujama Jono Kavaliausko. Vakaronėje dalyvavo su švietimo centru bendradarbiaujantys Gargždų, Vėžaičių kultūros centrų ir Dovilų etninės kultūros centro atstovai. Renginyje dalyvavo 100 dalyvių: pedagogai, socialiniai partneriai, politikai ir kt. Vakaronės metu buvo pristatyti Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos etnografinių regionų dainuojamoji tautosaka, šokiai ir žaidimai.